Administratorem danych osobowych jest Fundacja Diabeciaki, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11. Dane osobowe, tj. imię,  adres e-mail, zbierane są przez Fundację Diabeciaki wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „NewsletterFundacji Diabeciaki”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7, pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania usługi „Newsletter Fundacji Diabeciaki".

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych. Jestem świadom/świadoma, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych.